Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Δημοσιεύσεις

Ντάτση - Δάλλα Ευαγγελή, Κατάλογος των αντικειμένων του Λαογραφικού Μουσείου, Ιωάννινα 1981 : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μπάδα Κωνσταντίνα - Αναστασόπουλος Νικ. Παπανικολάου Αντιγόνη, "Από τα μουσειακά αντικείμενα στα ιστορικά υποκείμενα : Η δωρεά και ο δωρητής Ι. Τσανάκας», Στο Ρόκος Δ. ( επιμ), « Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη» Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π, Αθήνα 2004, σ. 331 - 343.

Μπάδα Κωνσταντίνα, «Πανεπιστημιακά μουσεία και συλλογές του λαϊκού πολιτισμού: Το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Εθνογραφικά 12 - 13 ( 2003), σ. 141 - 152

Μπάδα Κωνσταντίνα, «Ο Ν. Γ. Πολίτης και η σχέση του με τον θεσμό του λαογραφικού μουσείου», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου « Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ,4 - 7 Δεκεμβρίου 2003, Αθήνα 2005

Μπάδα Κωνσταντίνα, «Η εθνογραφική προοπτική του Δ. Σ. Λουκάτου μέσα από το λαογραφικό μουσείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: «Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 23 Απριλίου 2004, Ιωάννινα 2005

   Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
Δημοσιεύσεις
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο