Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Θεματική Ταξινόμηση

Σε γενικές γραμμές η θεματική ταξινόμηση που εφαρμόστηκε από τον Δημ. Λουκάτο και ισχύει ως σήμερα γίνεται με βάση τη χρήση των αντικειμένων και την ένταξή τους πάνω σε τρεις βασικές κατηγορίες: η πρώτη αναφέρεται στην πρόσκτηση και παραγωγή των αγαθών, η δεύτερη στην επεξεργασία και μεταποίηση των πρώτων υλών και η τρίτη στα ίδια τα καταναλωτικά αγαθά και στους τρόπους κατανάλωσης.

Οι προαναφερόμενες ταξινομήσεις εμπλουτίσθηκαν με άλλες υπό - κατηγοριοποιήσεις, με βάση το διάγραμμα κατάταξης που εφαρμόζεται στο βιβλίο του Andre Lero i - Gourhan.

   Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
 
Θεματική ταξινόμηση
 
 
Προσωπικό
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο